Wprowadzenie do informatyki

Treści kształcenia

Od algebry Boole'a do komputera. Reprezentacja liczb całkowitych i rzeczywistych, operacje arytmetyczne na tych reprezentacjach. Koncepcja von Neumanna. Podstawy architektury i zasad działania systemów komputerowych. Asembler. Pisanie prostych programów na poziomie asemblera z użyciem instrukcji warunkowych, pętli, operacji na liczbach całkowitych i tablicach. Część ćwiczeń laboratoryjnych poświęcona zapoznaniu się z wybranym oprogramowaniem, w tym z pakietami biurowymi (formaty plików, organizacja plików i katalogów, przeglądanie i wyszukiwanie informacji w Internecie, korzystanie z poczty elektronicznej, edycja dokumentów, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych).

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student postrzega informatykę jako dziedzinę wiedzy atrakcyjną zarówno pod względem poznawczym jak i praktycznym. Rozumie zasady działania komputera, potrafi napisać prosty program na poziomie asemblera oraz wykonać operacje arytmetyczne na maszynowej reprezentacji liczb. Zna podstawowe oprogramowanie użytkowe komputera, w tym biurowe.