Biologia komórki

Treści kształcenia

Komórka jako układ termodynamicznie otwarty. Organizacja strukturalna komórki: zestawy supramolekularne jako punkt wyjścia tworzenia struktur o wyższym poziomie komplikacji strukturalnej. Różnorodność komórek – zróżnicowanie tkankowe i gatunkowe. Czynności życiowe komórki: od funkcji organelli do funkcji komórki. Cykl komórkowy. Starzenie się komórki. Programowana śmierć komórki. Regulacja aktywności komórki przez czynniki zewnątrzkomórkowe: przekazywanie i odbiór sygnałów między komórkami i w obrębie komórek. Zaburzenia czynności życiowych komórki: mutacje, transformacja nowotworowa i nekroza.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student rozumie podstawy funkcjonowania żywej komórki (prokariotycznej i eukariotycznej) z uwzględnieniem różnych poziomów hierarchii jej molekularnej organizacji. Posługuje się mikroskopem optycznym. Zna zastosowania mikroskopów elektronowych i mikroskopu konfokalnego. Wykonuje preparaty mikroskopowe przy użyciu podstawowych mikrotechnik. Rozumie możliwości praktycznego wykorzystania materiału biologicznego.