Genetyka

Treści kształcenia

Zagadnienia genetyki ogólnej i molekularnej. Magazynowanie, powielanie i ekspresja informacji genetycznej u organizmów pro- i eukariotycznych, a także u wirusów. Budowa DNA i RNA, organizacja materiału genetycznego u wirusów, bakterii i eukariontów. Replikacja i naprawa DNA, rekombinacja DNA, transpozony, transkrypcja, potranskrypcyjne dojrzewanie RNA. Translacja, potranslacyjna obróbka polipeptydów, wewnątrzkomórkowy transport makrocząsteczek, regulacja ekspresji genów. Podstawowe techniki genetyki molekularnej: PCR, klonowanie genów, sekwencjonowanie, transkrypcja in vitro, ukierunkowana mutageneza, różnorodne techniki hybrydyzacyjne itp. Podstawowe metody analizy genetycznej. Organizmy modelowe w badaniach genetycznych. Dziedziczenie płci i cech związanych z płcią, sprzężenie genetyczne. Współdziałanie genów, markery genetyczne, klasyczne mapowanie genetyczne. Genetyka człowieka, diagnostyka genetyczna. Praktyczne ćwiczenia podstawowych krzyżówek genetycznych z wykorzystaniem mutantów muszki owocowej (Drosophila melanogaster) oraz rzodkiewnika (Arabidopsis thaliana). Analiza wyniki takich krzyżówek przy zastosowaniu zaawansowanych metod statystycznych. Klasyczne ćwiczenia laboratoryjne wzbogacone zostaną zadaniami bioinformatycznymi.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student rozumie mechanizmy molekularne dziedziczenia cech, zna różnorodne techniki genetyczne, potrafi wykorzystać je do rozwiązywania prostych zadań genetycznych. Umie zastosować narzędzia bioinformatyczne do opracowania wyników eksperymentów genetycznych.