Molekularne mechanizmy ewolucji

Treści kształcenia

Świat RNA. Ewolucja kodu genetycznego. Ewoluowanie genomów. Teoria tasowania egzonów. Rola mutacji w ewolucji. Pojęcie zegara molekularnego. Ewolucja „in vitro”. Ewolucja a procesy życiowe na poziomie molekularnym, osobniczym i populacyjnym. Poszukiwanie w bazach danych GeneBank sekwencji homologicznych na poziomie sekwencji genomowych, EST, białkowych. Analiza wykorzystywanych kodonów w różnych organizmach i kompartmentach. Analiza tempa substytucji nukleotydowych w różnych częściach genów i w sekwencjach niegenowych. Konstrukcja drzew filogenetycznych z zastosowaniem różnych procedur wykazywania podobieństwa i pokrewieństwa.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student rozumie zjawiska ewolucyjne i mechanizmy ewolucji na poziomie molekularnym.