Bioróżnorodność II

Treści kształcenia

Zwierzęce organizmy modelowe wykorzystywane w naukach eksperymentalnych. Niezwykłe zróżnicowanie świata pierwotniaków oraz zwierząt wielokomórkowych (bezkręgowych i kręgowców), ich biologii, morfologii, anatomii i elementów systematyki. Najważniejsze cechy charakterystyczne poszczególnych typów Protozoa i Metazoa oraz liczne przykłady strategii życiowych i adaptacji do warunków środowiska. Całość zagadnień zostanie przedstawiona w ujęciu ewolucyjnym na tle drzewa filogenetycznego świata organicznego.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student ma świadomość realnej bioróżnorodności taksonomicznej oraz wielości planów budowy i strategii życiowych pierwotniaków i zwierząt komórkowych. Zna właściwe miejsce w ramach drzewa życia (tree of life) organizmów modelowych, na których najprawdopodobniej będzie pracować w przyszłości. Posiada podstawową wiedzę zoologiczną wymaganą w programie studiów biologicznych, jest także przygotowany empiryczne do zajęć z Analizy filogenetycznej.