Ekologia i ochrona środowiska

Treści kształcenia

Kluczowe zagadnienia ekologii ogólnej, populacyjnej, ewolucyjnej i behawioralnej. Powszechne zjawiska ekologiczne (sukcesja, degeneracja i regeneracja biocenoz) oraz antropogeniczne przekształcenia środowiska. Szczególny nacisk zostanie położony na to jak zjawiska ekologiczne (tj. relacji między organizmami i między organizmami a środowiskiem) są wyjaśniane na różnych poziomach organizacji życia. Wykazanie związków między ekologią a innymi dziedzinami biologii. W sposób nowatorski zostaną przedstawione wybrane zagadnienia, szczególnie istotne dla specjalności Bioinformatyka jak np. rodzaje i przepływ informacji na różnych poziomach organizacji życia. W trakcie zajęć terenowych zapoznanie z podstawowymi metodami stosowanymi w badaniach ekologicznych.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student zna najważniejsze osiągnięcia szeroko rozumianej ekologii. Wie jak w procesie historycznym kształtowała się relacja człowieka do przyrody w różnych skalach przestrzennych (lokalnej, regionalnej, globalnej). Rozumie istotę błędów człowieka w relacji do zasobów przyrody. Potrafi formułować argumenty wskazujące na konieczność stałej troski o zasoby przyrody, a także prezentować strategiczne i krótkoterminowe cele i zadania związane z ich ochroną.