Regulamin studiów wspólnych na kierunku Bioinformatyka

§ 1

  1. Osoba przyjęta na Studia jest immatrykulowana i składa ślubowanie w uczelni, która przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne i wydała decyzję o przyjęciu tej osoby na Studia.
  2. W rozumieniu niniejszego Regulaminu uczelnia, o której mowa w ust. 1 jest uczelnią macierzystą. Osoba przyjęta na Studia zostaje wpisana na listę studentów uczelni macierzystej i w tej uczelni otrzymuje indeks i legitymację studencką. Z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania osoba ta nabywa prawa i obowiązki studenta uczelni macierzystej.

§ 2

W toku odbywania Studiów student podlega przepisom obowiązującym w uczelni macierzystej z zastrzeżeniem § 3. Decyzje w jego sprawach podejmuje dziekan właściwego wydziału i rektor uczelni macierzystej.

§ 3

Podczas realizacji zajęć student podlega przepisom BHP oraz regulaminom pracowni i laboratoriów uczelni, w której odbywają się te zajęcia.

§ 4

Podstawą organizacji procesu dydaktycznego na Studiach jest wspólny plan studiów oraz wspólny program nauczania. Wspólny plan studiów oraz wspólny program nauczania opiniują właściwe rady wydziałów i uchwalają senaty uczelni, zgodnie z obowiązującymi w danej uczelni przepisami.

§ 5

  1. Pracę dyplomową (licencjacką lub magisterską) student wykonuje zgodnie z zasadami obowiązującymi w uczelni macierzystej z zastrzeżeniem ust.2 niniejszego paragrafu.
  2. Oceny pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej) dokonuje kierujący pracą i powołany przez dziekana recenzent.

§ 6

Absolwenci studiów otrzymują, wydany przez uczelnię macierzystą, dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie z tytułem zawodowym licencjata albo dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie z tytułem zawodowym magistra.

§ 7

W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio właściwe regulaminy studiów uczelni macierzystych, będących stronami niniejszego Porozumienia.

§ 8

Regulamin wchodzi w życie w datach wskazanych w uchwałach senatów uczelni będących stronami niniejszego Porozumienia, z mocą od 1 października 2010 roku.