Bioróżnorodność I

Treści kształcenia

Zróżnicowanie morfologiczno-anatomiczne, metaboliczne, genetyczne i ekologiczne wirusów, bakterii, grzybów i roślin w aspekcie ewolucji życia na Ziemi. Abiotyczne i biotyczne czynniki środowiska wpływające na specjację omawianych grup. Znaczenie przyjęcia uniwersalnych zasad opisu, organizacji i klasyfikacji organizmów. Właściwości biologiczne wirusów, sposoby ich replikacji i wpływ na komórkę gospodarza. Struktura i właściwości wiroidów i prionów. Zróżnicowanie biologiczne bakterii. Taksonomia i ewolucja bakterii na tle drzewa filogenetycznego. Różnorodność taksonomiczna i ekologiczna grzybów oraz ich funkcji w ekosystemach. Charakterystyka porostów. Formy życiowe, zróżnicowanie chemiczne i tendencje ewolucyjne w wybranych gromadach glonów. Zróżnicowanie taksonomiczne i ekologiczne mszaków. Filogeneza, trendy ewolucyjne i zróżnicowanie biologiczne roślin naczyniowych.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student uzmysławia sobie różnorodność organizmów żywych należących zarówno do form jądrowych jak i bezjądrowych oraz występujące między nimi powiązania filogenetyczne. Potrafi rozpoznawać organizmy z omawianych grup na podstawie ich cech morfologicznych i anatomicznych. Zna zależności pomiędzy organizmem żywym, a jego środowiskiem i rozumie wpływ tego ostatniego na ewolucję świata żywego.