Obliczenia wielkiej skali

Treści kształcenia

Architektury równoległych i rozproszonych systemów komputerowych. Metody projektowania algorytmów równoległych. Dekompozycja. Synchroniczność i asynchroniczność. Skalowalność. Narzędzia do tworzenia programów równoległych. Pakiety do przeprowadzania obliczeń równoległych.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student zna podstawowe architektury równoległych i rozproszonych systemów komputerowych. Zna metody projektowania algorytmów równoległych dla złożonych problemów wymagających dużych mocy obliczeniowych, potrafi pisać równoległe programy korzystając z odpowiednich środowisk programistycznych oraz umie korzystać z wybranych pakietów oprogramowania do przeprowadzania obliczeń wielkiej skali.