Bioinformatyka genomów

Treści kształcenia

Analiza genomów w aspekcie porównawczym i ewolucyjnym. Genom człowieka i osiągnięcia ‘Human Genome Project’. Specyfika genomów prokariotycznych, roślinnych i zwierzęcych. Przeglądarki genomowi. Identyfikacja elementów funkcjonalnych przy użyciu metod wielogenomowych. Genomika porównawcza. Analiza właściwości genomów: zawartość elementów powtarzalnych, użycie kodonów, budowa genów, geny RNA. Rola transpozonów w ewolucji genomów. Ewolucja struktury genów, ewolucja genomów. Wprowadzenie do metagenomiki.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student zna procesy makroewolucyjne i rozumie ich rolę w kształtowaniu genomów, zna także różnice pomiędzy genomami przedstawicieli poszczególnych grup taksonomicznych. Potrafi wyekstrahować z zasobów internetowych informacje dotyczące danego genomu lub niezbędne do analiz genomowych. Zna przeglądarki genomowe, strategie adnotacji i rozumie różnice pomiędzy danymi pochodzącymi z różnych źródeł. Potrafi wykonać podstawową analizę genomu i dokonać porównania genomów pod względem potencjału kodującego, liczby i struktury genów, wielkości intronów i egzonów, liczby genów RNA, częstości występowania elementów powtarzalnych. Stosuje techniki genomiki porównawczej w celu identyfikacji sekwencji kodujących i elementów regulatorowych.