Wprowadzenie do bioinformatyki

Treści kształcenia

Podstawowe problemy bioinformatyczne, kluczowe do ogarniecia ogromu informacji biologicznej. Historia bioinformatyki w świetle rozwoju biologii molekularnej i informatyki. Stan obecny i perspektywy rozwoju bioinformatyki. Wprowadzenie do biologicznych baz danych i algorytmów w bioinformatyce. Genomika, transkryptomika i proteomika. Podstawy ewolucji molekularnej i fiologenetyki. Struktura i dynamika biomakroczasteczek. Oddziaływania międzycząsteczkowe. Podstawy biologii systemów.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student zdaje sobie sprawę z różnorodności i złożoności danych biologicznych oraz z zaawansowania technologii doświadczalnych i informatycznych używanych do zdobywania i analizy danych. Potrafi powiązać funkcje biologiczne na różnych poziomach organizacji (od makrocząsteczki przez komórkę do organizmu) z technikami doświadczalnymi używanymi do zbierania danych i technikami informatycznymi używanymi do analizy danych.