Mikromacierze

Treści kształcenia

Zasady planowania i przeprowadzania eksperymentów mikromacierzowych. Rodzaje mikromacierzy. Metody projektowania sond. Metody analizy danych mikromacierzowych.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student umie planować i przeprowadzać eksperymenty mikromacierzowe w sposób umożliwiający osiągnięcie założonych celów. Zna różne typy mikromacierzy, a także zasady projektowania sond odpowiednich dla danego typu macierzy oraz planowanego eksperymentu. Zna metody analizy danych oraz potrafi dobrać metodę odpowiednią do analizowanego problemu biologicznego.