Matematyka dyskretna

Treści kształcenia

Podstawy logiki i teorii mnogości. Techniki dowodzenia twierdzeń. Relacje i funkcje. Asymptotyka funkcji liczbowych (notacje). Zliczanie i generowanie obiektów kombinatorycznych. Indukcja matematyczna. Rekurencja. Podstawowe własności liczb całkowitych. Funkcje tworzące. Elementy teorii transwersal. Podstawy teorii grafów.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student zna wprowadzone pojęcia i metody matematyki dyskretnej oraz posiada umiejętność ich zastosowania.