Statystyczna analiza danych

Treści kształcenia

Zadania analizy danych. Mierzenie zmiennych i rodzaje skal pomiarowych. Tworzenie szeregów rozdzielczych oraz histogramów. Miary statystyki opisowej (wartości przeciętnych i rozproszenia). Gęstości rozkładów. Populacje i próby. Podstawowe metody doboru prób losowych. Wnioskowanie statystyczne: pojęcie modelu statystycznego, przypomnienie zagadnień estymacji oraz wprowadzenie do testowania hipotez. Podstawowe testy parametryczne. Badanie zależności między zmiennymi. Regresja liniowa. Analiza danych jakościowych. Wybrane testy nieparametryczne. Elementy graficznej prezentacji danych i wyników analizy. Przegląd wybranych przykładów oprogramowania do statystycznej analizy danych. Na zajęciach laboratoryjnych rozwiązywanie zadań opisujących przykłady stosowania metod statystycznych w analizie danych pochodzących z problemów informatycznych, biologicznych, marketingowych lub zarządzania.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student zna podstawowe metody statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego spojrzenia na statystykę w oparciu o dydaktyczne przykłady. Praktycznie stosuje podstawowe metody statystyczne do analizy danych pochodzących z dziedzin informatycznych, biologicznych oraz zarządzania, w szczególności dotyczących zastosowań informatycznych, np. analizy działania algorytmów lub wydajności systemów komputerowych. Student zna i potrafi wykorzystać wybrane oprogramowanie statystyczne.