Biologia systemów

Treści kształcenia

Systemy. Układy biologiczne. Sieci regulacji genów, szlaki sygnałowe, szlaki i sieci metaboliczne. Złożone oddziaływania w systemach biologicznych. Elementy ogólnej teorii systemów. Metody modelowania systemów biologicznych – modelowanie matematyczne złożonych systemów. Sieci Petriego. Podejście metodyczne i zastosowania biologii systemów – nowo powstającej dziedziny nauk biologicznych, integrującej osiągnięcia genomiki, proteomiki, metabolomiki przy pomocy narzędzi bioinformatycznych. Eksperymentalne technologie „omiczne”. Podstawy biologii syntetycznej.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student potrafi postrzegać organizm żywy lub jego część jako złożony system biologiczny, w którym skomplikowana sieć oddziaływań decyduje o jego naturze i funkcjach. Student rozumie metabolizm komórkowy w kontekście systemów (w odróżnieniu od funkcji biochemicznej indywidualnych elementów). Potrafi stosować odpowiednie techniki informatyczne i matematyczne do analizy tego rodzaju systemów. Zna techniki doświadczalne używane do analiz wielkoskalowych oraz narzędzia do integracji danych i zdaje sobie sprawę z ich możliwości i ograniczeń. Potrafi analizować duże zestawy danych i identyfikować korelacje, z których następnie wyprowadza hipotezy dotyczące powiązań funkcjonalnych.