Biokrystalografia

Treści kształcenia

Symetria punktowa molekuł i kryształów, układy krystalograficzne i grupy punktowe. Symetria translacyjna i grupy przestrzenne. Enancjomorfizm. Współrzędne ułamkowe i ortogonalne, komórka elementarna, Międzynarodowe Tablice Krystalograficzne. Banki informacji strukturalnej, literatura biokrystalograficzna. Metody otrzymywania kryształów białek. Sieć odwrotna. Konwencjonalne i synchrotronowe źródła promieniowania rentgenowskiego, dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego na kryształach białek, kriobiokrystalografia. Problem fazowy i metody jego rozwiązania. Mapy gęstości elektronowej, budowa i udokładnianie modelu atomowego białka. Więzy stereochemiczne, rozdzielczość i ocena jakości struktury. Elementy krystalochemii. Klasyfikacja zwoju białkowego. Defekty konformacyjne. Struktury heliakalne. Stereochemia kwasów nukleinowych. Triangulacja wirusów sferycznych. Nowoczesna grafika komputerowa i stereoskopowa w interpretacji struktury przestrzennej makromolekuł.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student zna symetrię molekuł i kryształów ze szczególnym uwzględnieniem problemu chiralności. Ma wykształconą wyobraźnię przestrzenną. Rozumie i potrafi przeprowadzić krystalizację białka. Rozumienie istotę dyfrakcji rentgenowskiej na kryształach i procesu określenia struktury kryształu. Wykorzystuje informację strukturalną dostępną w globalnych bazach danych i w literaturze naukowej. Krytycznie ocenia model struktury makromolekuły.