Studia drugiego stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia ma wiedzę specjalistyczną opartą na gruntownej znajomości bioinformatyki oraz wybranych zagadnień informatyki i biologii. Dysponuje umiejętnościami, które umożliwiają rozwiązywanie zaawansowanych problemów biologicznych przy użyciu metod informatycznych. Potrafi ocenić przydatność oraz dostosować dostępne narzędzia informatyczne do rozwiązania konkretnego problemu biologicznego, a w razie potrzeby zaprojektować i skonstruować nowe. Ma wiedzę teoretyczną i praktyczną pozwalającą analizować, opisywać i wyjaśniać procesy i zjawiska przyrodnicze, także z wykorzystaniem informatycznych metod analizy danych i systemów. Potrafi łączyć w sposób twórczy narzędzia biologii i informatyki w celu projektowania i przeprowadzania eksperymentów badawczych oraz wszechstronnej analizy uzyskanych wyników. Umie dyskutować, zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami, o problemach biologii i informatyki oraz koordynować pracę zespołów złożonych ze specjalistów obu dziedzin.

Absolwent ma umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w przedsiębiorstwach wykorzystujących metody bioinformatyki, biologii i informatyki. Jest przygotowany do samodzielnej pracy badawczej i analitycznej w instytucjach naukowo-badawczych oraz laboratoriach badawczych, kontrolnych lub diagnostycznych, a także w jednostkach administracji na stanowiskach wymagających przygotowania biologicznego lub informatycznego. Po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego, zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli, może również pracować w szkolnictwie. Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.