Modelowanie procesów biologicznych

Treści kształcenia

Możliwości wykorzystania metod obliczeniowych do modelowania zjawisk i procesów zachodzących na wszystkich poziomach hierarchicznych organizacji biologicznej, włącznie z poziomem populacyjnym i ekosystemalnym. Specyfika statystyki jako narzędzia badawczego w biologii. Gromadzenie i organizowanie danych, techniki testowania hipotez; ocena parametryczna populacji, statystyczna analiza dwóch prób, metody nieparametryczne, analiza wariancji, odległość biologiczna i metoda jej opisu, analiza czynnikowa.

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje

Student umie zaplanować eksperyment; wykorzystuje metody obliczeniowe do analizy i modelowania zjawisk i procesów zachodzących na różnych poziomach hierarchicznych organizacji biologicznej; potrafi zinterpretować dane statystyczne i zaprezentować je graficznie.